Χαλύβδινες φλάντζες τόρνου

Ποιότητα υλικού: R.St. 37,2